Menu

Shogun Double Wide Drop Shot Hook

Shogun Double Wide Drop Shot Hook size:4 6pcs


Shogun double wide drop shot hook (type: 70548). With a higher maw, designed especially for zander drop shot jigging.

Product added to cart